Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Kauno valstybinis akademinis dramos teatras

1920 m. gruodžio 19 d. Kaune įkurta Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos vaidykla. Lietuvių meno kūrėjų draugijos leidinys „Menas“. – Kaunas, 1920 m. liepos 29, Nr. 1); nuo 1922 m. gegužės 1 d. – Valstybinis dramos teatras (Valstybės teatro drama, – LTSR CVLMA, f. 101, ap. 1, b. 1); nuo 1925 m. birželio 25 d. – Valstybinis teatras (1925 m. birželio 5 d. švietimo ministro įsak. Nr. 37. – LTSR CVA, f. 391, ap. 8, b. 71, l. 5); Dramos ir Operos trupės buvo sujungtos (LTSR CVLMA, f. 101, ap. 1, b. 1); nuo 1941 m. gruodžio 30 d. – Kauno didysis teatras (1941 m. gruodžio 30 d. švietimo generalinio tarėjo įsak. F/Nr. 39. – LTSR CVA, f. R-629, ap. 2, b. 3, l. 20); nuo 1944 m. spalio 11 d. – Kauno valstybinis dramos teatras (1944 m. spalio 11 d. LTSR LKT nutarimas Nr. 130 // LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. – 1944 m. sausis-gruodis, Nr. 1, p. 28,29); nuo 1949 m. rugsėjo 5 d. MRV prie LTSR MT viršininko 1949 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 408 prie Kauno valstybinio dramos teatro prijungtas Kauno muzikinės komedijos teatras; pavadinimas – Kauno valstybinis dramos ir muzikos teatras (LTSR CVLMA, f. 289, ap. 1, b. 9, l. 22); nuo 1959 m. gegužės 1 d. LTSR kultūros ministro 1959 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 146 dramos trupė sujungiama su Kauno jaunojo žiūrovo teatro trupe; – pavadinimas – Kauno valstybinis dramos teatras (LTSR CVLMA, f. 126, ap. 1, b. 1, l. 3); nuo 1990 m. kovo 26 d. Lietuvos kultūros ministerijos nutar. Nr. 28 Kauno valstybiniam dramos teatrui suteikiamas Akademinio teatro vardas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Šalutiniai terminai

Lietuvių meno kūrėjų draugijos Dramos vaidykla

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Valstybinis dramos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Valstybinis teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Kauno didysis teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Kauno valstybinis dramos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Kauno valstybinis dramos ir muzikos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Kaunas State Drama Theatre anglų kalba