Paieškos kriterijai:

 
   
 • „Atradau tąjį...“

  „Atradau tąjį...“, XX a. I p.

  Nežinomas autorius

  Spalvotas devocinis paveikslėlis  su giesmės ištrauka averse.

 • "Aušros Vartų Dievo Motina" iš Juozapo Stankevičiaus albumo., XIX a. pr.

  Mauricijus Pčickis Karmelitas, Ignacas Karenga

  XVIII a. vidurio paveikslėlyje vaizduojamas stebuklingas Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdas, įkomponuotas tarp rokailių, kuriose paveikslo stebuklų legendos ir trys herbai. Po šiuo vaizdu matome liepsnose paskendusį Vilnių, o apačioje užrašas lenkų k.: „Wizerunek B. M. Panny w Wilnie nad Osta Bramą przy Kosciele W: W: O: O: Karmielitόw Bosych łaskami słynącey –“.

 • "Aušros Vartų Dievo Motina" iš Juozapo Stankevičiaus albumo., XIX a. pab.

  Thomas Driendl

  Spalvintoje XIX a. pabaigos litografijoje Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdas.

 • "Barūnų stebuklingas švč. Mergelės Marijos paveikslas" iš Juozapo Stankevičiaus albumo., XVIII a. II p.

  Joseph Friedrich Rein

  Paveikslėlyje stebuklingos Barūnų Dievo Motinos atvaizdas, ypatingai mėgtos  ir gausiai piligrimų lankomos XIX a. Anot J. Vaišnoro, "Stebuklingą Marijos paveikslą į Barūnus 1671 m. atsigabenęs Naugarduko bazilijonų kapituloj Barūnų vyresniuoju išrinktas tėvas Juozapatas Bražyc, gavęs jį iš Višinskių šeimos. [...] Paveikslas atrodė esąs italų mokyklos arba bent geras italų sekimas. Vėlesnis paveikslo perpiešimas matyti ant Marijos raudono rūbo; panašiai pastebima kita spalva ir ant Marijos veido..."  (Marijos garbinimas Lietuvoje, 1958, Roma, LKMA). Paveikslėlis vėlyvojo baroko stilistikos, spalvintas. Piešinio kompozicija sutelkta į herbinio skydo visumą. Aukštai  - Marijos monograma, apačioje užrašas: "Wyraźenie Najswiętszey MARYI Panny w cudownym Obrazie Borunskim". Apatiniame dešiniajame kampe - autoriaus signatūra.

 • „Consummatum EST!

  „Consummatum EST!" - Išsipildė!, ~1950 m.

  Nežinomas autorius

  Spalvotas vertikalaus formato devocinis paveikslėlis. Autorius nežinomas, spausdintas JAV ~1950 m. Po vaizdu atspausdintas pavadinimas lotynų k. Po juo mažesniu šriftu šalis ir leidinio serijos Nr. M-981. Reverse informacija:„ Šventųjų metų Aušros Vartų parapijos, Worcester, Mass. Sidabrinio jubiliejaus ir jubiliejinių misijų atminimas”, parengtas misijonierių pasijonistų t. Gabrieliaus ir t. Geraldo.

 • „Cudowny Pan Jezus w Limpias

  „Cudowny Pan Jezus w Limpias" - Stebuklingasis Vie6pats Jėzus Limpijoje (Ispanija), ~1917 m.

  Nežinomas autorius

  Spalvotas vertikalaus formato devocinis paveikslėlis. Autorius nežinomas. Išleido "Stowarzyszenia Opieki Matki Boskiej" - Dievo Motinos Globėjos bendrija Kaune. ~1917 m. Po vaizdu pavadinimas ir leidėjas lenkų k. Reverse malda lenkų k. ir atlaidų pelnymo sąlygos lenkų k.

 • „Deus meus et omnia!“

  „Deus meus et omnia!“, ~1900 m.

  Nežinomas autorius

  Spalvotas vertikalaus formato devocinis paveikslėlis. Leidėjas nežinomas. Virš vaizdo užrašas lotynų l. Po vaizdu kreipinys į Kristų lenkų k. „Jezu cichy i pokornego serca, uczyn i serce moje podług Serca Twego“ bei „300 dni odpustu za odmówienie sercem skruszonem tego aktu (Pius IX. D. 25 stycznia 1868.) (Jėzau, tyros ir nuolankios širdies, padaryk mano širdį panašią į Tavo širdį). Reverse malda lenkų k.

 • „Dievas yra Meilė“ I Jon. 4, 8.

  „Dievas yra Meilė“ I Jon. 4, 8., 1934–1942 m.

  Nežinomas autorius

  Spalvotas vertikalaus formato devocinis paveikslėlis, auksinės spalvos pakraštėliais. Autorius nežinomas. Spausdinta Italijoje, N. G. Basevi kopijuotas 1934-39 m. JAV. Averse vaizdo viršutiniame kairiame kampe įrašas lotynų k. Reverse lietuvių k. 1942 m. Marijampolėje išdėstytos „Atgimimo ir gyvenimo meilėje vedamosios mintys“. Smulkiu šriftu atspaudinta informacija apie leidėjus. Rankraštinis įrašas pieštuku beveik neįskaitomas.

 • „Dievo Avinėlis“

  „Dievo Avinėlis“, ~XX a. I p.

  Nežinomas autorius

  Nespalvotas vertikalaus formato devocinis paveikslėlis. Leidėjas nežinomas. Reverse malda už taiką lietuvių k.

 • "Dievo Motina" iš Juozapo Stankevičiaus albumo., XX a. I p.

  Nežinomas autorius

  Nežinomo autoriaus XVIII a. paveikslo kopija, kuriame pavaizduota Dievo Motina su Kūdikiu. Ji vaizduojama sėdinti, kiek pasisukusi šonu, o Kūdikis stovi prie jos prisiglaudęs. Motina jį laiko švelniai apglėbusi dešine ranka, o kairiąją rodo žemyn. Abiejų žvilgsniai taip pat nukreipti žemyn, į kairį šoną. Piešinio štrichai taškiniai, kai kur brūkšniniai. Po vaizdu užrašas: "MATER DEII".

 • "Dievo Motinos apsireiškimas Ležaiske" iš Juozapo Stankevičiaus albumo., XX a. pr.

  Nežinomas dailininkas

  Paveikslėlyje vaizduojamas švč. Mergelės  Marijos ir šv. Juozapo apsireiškimas Ležajske aludariui Michalekui. Švč. M. Marija ir šv. Juozapas vaizduojami apšviesti spindulių, stovintys ant debesies, kurį laiko medžio kamienas. Šv. Juozapas rankoje laiko lelijas, švč. Mergelės Marijos viena ranka ant krūtinės, o kita nukreipta į Michaleką. Vaizdą iš šonų tarsi rėmina dvi žvakės. Parklupęs Michalekas rankoje turi rožinį, šalia mėtosi jo amato įrankiai. Ležajsko legendos pasakoja, kad tai nebuvo vienintelis regėjimas; švč. M.Mariją ir Juozapą matė daug kas, tačiau patikėjo tik Michalekas. 

  Paveikslėlyje užrašas lenkų k., "Cudowne Obiawienie M. Boskej w borku na piasku pod Ležayskim w cyrkule Ržeszowskim roku 1590, pod straž pilną:WW:O.O:Bernardynom oddane roku 1608".

 • "Ecce Agnus Dei" iš Juozapo Stankevičiaus albumo., 1692 m.

  Nežinomas flamandų XVII a. raižytojas

  Paveikslėlyje "Ecce Agnus Dei" (Štai Dievo avinėlis) - vaizduojamas Jėzus nešantis kryžių. Po paveikslėliu įrašas lotynų kalba ir autoriaus signatūra T. I. K., nurodyta vieta Kielmis ir data 1692.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 359